Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Trần Phương Dung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Phương Dung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 527.300 CP (tỷ lệ 11,07%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 52.800 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 580.100 CP (tỷ lệ 12,18%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 27/09/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 09/10/2018.

Xem thêm