Nghị quyết Hội đồng Quản trị

 

STT                               Tiêu Đề       Download
1 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2017/NQHĐQT              
2 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2017/NQHĐQT              
3 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2017/NQHĐQT              
4 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQHĐQT              
5 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2017/NQHĐQT              
6 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2017/NQHĐQT              
7 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2017/NQHĐQT             
8 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2018/NQHĐQT về việc chốt danh sách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (23/01/2018)             
9 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2018/NQHĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng (18/04/2018)             
10 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng             
11 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2018/NQHĐQT về việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-DHDCD/2018/HSA ngày 08/04/2018 (21/05/2018)             
12 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2018/NQHĐQT về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018 (24/05/2018)             
13 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2018/NQHĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2018 (24/5/2018)            
14 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQHĐQT về việc điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết (14/06/2018)            
15 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (13/07/2018)             
16 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2018/NQHĐQT về việc thay đổi nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông (18/07/2018)             
17 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (24/08/2018)             
18 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 (29/08/2018)          
19 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 (03/10/2018)         
20 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (15/10/2018)        
21 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấn trừ công nợ năm 2018 (24/10/2018)       
22 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (28/02/2019)  
23 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty (28/02/2019)
24 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng (13/03/2019)
25 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc (09/07/2019)
26 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 (01/11/2019)
27 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
28 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
29 Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 công ty Cổ phần Hestia
30 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và Bầu mới Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 công ty Cổ phần Hestia
31 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng và Bầu kế toán trưởng mới công ty cổ phần Hestia
32 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
33 Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
34 Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
35 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
36 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – lần 2
37 Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023