Nghị quyết Hội đồng Quản trị

 

STT                               Tiêu Đề       Download
1 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2017/NQHĐQT              
2 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2017/NQHĐQT              
3 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2017/NQHĐQT              
4 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQHĐQT              
5 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2017/NQHĐQT              
6 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2017/NQHĐQT              
7 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2017/NQHĐQT             
8 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2018/NQHĐQT về việc chốt danh sách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (23/01/2018)             
9 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2018/NQHĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng (18/04/2018)             
10 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng             
11 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2018/NQHĐQT về việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-DHDCD/2018/HSA ngày 08/04/2018 (21/05/2018)             
12 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2018/NQHĐQT về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018 (24/05/2018)             
13 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2018/NQHĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2018 (24/5/2018)            
14 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQHĐQT về việc điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết (14/06/2018)            
15 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (13/07/2018)             
16 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2018/NQHĐQT về việc thay đổi nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông (18/07/2018)             
17 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (24/08/2018)             
18 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 (29/08/2018)          
19 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 (03/10/2018)         
20 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (15/10/2018)        
21 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấn trừ công nợ năm 2018 (24/10/2018)       
22 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (28/02/2019)  
23 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty (28/02/2019)
24 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng (13/03/2019)
25 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc (09/07/2019)
26 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 (01/11/2019)
27 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
28 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
29 Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 công ty Cổ phần Hestia
30 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và Bầu mới Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 công ty Cổ phần Hestia
31 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng và Bầu kế toán trưởng mới công ty cổ phần Hestia
32 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
33 Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
34 Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
35 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
36 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – lần 2
37 Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
38 Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2023
39 Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty Kiểm toán
40  Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
41 Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
42 Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc thay thế tờ trình số 32/2023/Ttr-HĐQT/HSA ngày 15/11/2023 về việc thông qua các khoản Đầu tư bằng tờ trình số 39/2023/Ttr-HĐQT/HSA ngày 20/11/2023
43  Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật
44 Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc miễn, bầu nhiệm Kế toán trưởng
45 Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc thông qua đầu tư
46 Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh.
47 NQ HĐQT về việc thông qua việc ký kết HĐ HTKD năm 2019
48 NQ HĐQT về việc thông qua việc ký kết HĐ HTKD năm 2020
49 NQ HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
50 NQ HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào KAN
51 NQ HĐQT về việc HTKD với QA và TV
52 NQ HĐQT số 06.2024 đính chính 1 số điều NQ số 03.2024
53 NQ HĐQT về lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2023
54 NQ HĐQT gia han thoi gian hop ĐHĐCĐ TN 2024
55 NQ HĐQT ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
56 NQ HĐQT thay đổi trụ sở chính Công ty
57 NQ HĐQT thanh lap UBKT va thông qua quy che UBKT