Điều lệ và quy chế

 

STT                                      Tiêu Đề     Download
1  Hestia – quyết định chấp thuận đăng kí giao dịch cổ phiếu               
2 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán               
3 Điều lệ công ty tháng 2/2014               
4 Điều lệ công ty tháng 9/2016               
5 Giấy chứng nhận ĐKDN lần đầu               
6 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 1               
7 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 2               
8 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 3               
9 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 4               
10 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 5               
11 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 6               
12 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 7