Công bố thông tin

 

STT Tiêu đề Download
1 Hestia – Thông tin tóm tắt doanh nghiệp
2 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu công ty cổ phần Hestia
3 Thông tin tóm tắt công ty đại chúng – HESTIA
4 Công văn đính chính Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử  
5 Công bố thông tin về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên năm 2017  
6 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2017  
7 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (12/06/2017)  
8 Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung
9 Công bố thông tin về quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán Năm tài chính 2017  
10 Quyết định Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  
11 Công bố thông tin cam kết thay đổi điều lệ  
12 Công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017  
13 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (13/12/2017)  
14 Công bố thông tin Công văn số 8567/UBCK – QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ  
15 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu công ty cổ phần Hestia
16 Thông báo thành lập Văn phòng giao dịch
17 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2018
18 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2018
19 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (15/06/2018)
20 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản
21 Công bố thông tin Quyết định số 47/QĐ-SGDHN v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành ESOP          
22 Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của Công ty CP Hestia (07/08/2018)
23  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018         
24 Thông báo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 (13/08/2018)         
25 Công bố thông tin về quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho Năm tài chính 2018 (29/08/2018)        
26 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018         
27 Công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018         
28 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (24/10/2018)           
29 Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thông báo cổ đông về việc chốt danh sách CĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (28/2/2019)         
30 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (8/3/2019)         
31 Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018           
32 Công bố thông tin sửa đổi Điều lệ Công ty tháng 4 năm 2019 (23/04/2019)