Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
Báo cáo tài chính  9 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính  6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017