Đại hội đồng cổ đông

STT                                                           Tiêu đề       Download
      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông năm 2017    
2 Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2017    
3 Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017    
    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017     
2 Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017     
3 Nghị quyết  va biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017     
   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018      
2 Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2018      
3 Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018      
   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018       
2 Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018       
3 Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018       

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 

LẦN 2 NĂM 2018

1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018        
2 Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2018        
3 Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2018        
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019        
2 Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019        
3 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019        
4 Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019         
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
2 Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4  Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
2 Công bố thông tin thư mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
3  Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
2 Công bố thông tin thư mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
3 Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
2 Công bố thông tin thư mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
3 Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
1 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023
2 Công bố thông tin thư mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
3 Công bố thông tin cập nhật về Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Hestia
4 Công bố thông tin cập nhật về Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Hestia
5 Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
1 Công bố thông tin thư mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024