Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 541.800 CP (tỷ lệ 6,882%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/12/2018.

Xem thêm