Công bố giải trình BCTC kiểm toán năm 2022

Công ty Cổ phần Hestia công bố giải trình Báo cáo tài chính Kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Chi tiết theo file đính kèm.

CBTT giải trình BCTC năm 2022_0001

Xem thêm