Công bố giải trình BCTC kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Hestia công bố giải trình Báo cáo tài chính Kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Chi tiết theo file đính kèm.

CBTT giải trình BCTC năm 2019_0001

 

Xem thêm