Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Trần Phương Dung

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Phương Dung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 450.300 CP (tỷ lệ 9,45%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 77.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/09/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/10/2018.

Xem thêm