Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Nguyễn Thị Mai Hương

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mai Hương
– Tên cá nhân người nội bộ: Nguyễn Thanh Giang

– Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: anh trai

– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.600 CP (tỷ lệ 0,046%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.600 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/03/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/04/2021.

Xem thêm