Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của cổ đông nội bộ – Chu Minh Ngọc

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Minh Ngọc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 247.983 CP (tỷ lệ 3,15%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 541.800 CP (tỷ lệ 6,88%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 247.900 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thoả thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/03/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/04/2019.

Xem thêm