Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.697.779 CP (tỷ lệ 59,67%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/02/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/03/2022.

Xem thêm