Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.242.442 CP (tỷ lệ 53,89%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/12/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/01/2022.

Xem thêm