Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Quang Tâm

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Tâm
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,635%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,635%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/05/2019.

Xem thêm