Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lê Văn Việt

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Việt
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.600 CP (tỷ lệ 0,08%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.600 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 05/03/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 05/03/2021.

Xem thêm