Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.253.948 CP (tỷ lệ 15,93%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 537.852 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.933 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.258.881 CP (tỷ lệ 15,99%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/03/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 09/04/2020.

Xem thêm