Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.697.779 CP (tỷ lệ 59,67%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.703.879 CP (tỷ lệ 59,75%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 25/02/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 25/03/2022.

Xem thêm