Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.680.353 CP (tỷ lệ 21,34%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 17.200 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.697.553 CP (tỷ lệ 21,56%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 14/05/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 11/06/2021.

Xem thêm