Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.489.660 CP (tỷ lệ 18,92%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 27.700 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.517.360 CP (tỷ lệ 19,27%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 15/10/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 13/11/2020.

Xem thêm