Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Lê Thị Kim Thoa

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Kim Thoa

– Tên cá nhân người nội bộ: Trần Phương Dung
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.100 CP (tỷ lệ 0,08%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.100 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 06/08/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 04/09/2020

Xem thêm