Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của cổ đông nội bộ – Lã Quốc Phòng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Quốc Phòng
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.136 CP (tỷ lệ 0,421%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Bố đẻ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 541.800 CP (tỷ lệ 6,88%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 33.136 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 33.136 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 20/05/2019.

Xem thêm