Ông Lã Giang Trung

Ông Lã Giang Trung

Tổng giám đốc - kiêm Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đức Khang

Ông Nguyễn Đức Khang

Phó Tổng Giám đốc - kiêm thành viên HĐQT

Bà Chu Minh Ngọc

Bà Chu Minh Ngọc

Giám đốc Vận hành

Ông Lê Thành Công

Ông Lê Thành Công

Quản lý đầu tư

Ông Nguyễn Ngọc Hải

Ông Nguyễn Ngọc Hải

Quản lý đầu tư

Ông Phí Công Linh

Ông Phí Công Linh

Quản lý đầu tư

Bà Bùi Mai Hương

Bà Bùi Mai Hương

Chuyên viên Quan hệ cổ đông