Ông Lã Giang Trung

Ông Lã Giang Trung

Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Đức Khang

Ông Nguyễn Đức Khang

Phó Tổng Giám đốc - Kiêm Giám đốc Đầu tư

Ông Lê Thành Công

Ông Lê Thành Công

Quản lý đầu tư

Ông Nguyễn Ngọc Hải

Ông Nguyễn Ngọc Hải

Quản lý đầu tư