Đại hội Cổ đông

STT                                                          Tiêu đề      Download
      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
1Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông năm 2017   
2Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2017   
3Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017   
          ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
1Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017   
2Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017   
3Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017   
   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
1Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông năm 2018   
2Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2018   
3Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018