Đại hội đồng cổ đông

STT                                                          Tiêu đề      Download
      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
1Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông năm 2017   
2Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2017   
3Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017   
    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
1Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017    
2Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017    
3Nghị quyết  va biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017    
   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
1Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018     
2Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2018     
3Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018     
   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
1Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018      
2Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018      
3Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018      

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 

LẦN 2 NĂM 2018

1Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018       
2Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2018       
3Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2018       
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
1Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019       
2Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019       
3Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019       
4Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019