Nghị quyết Hội đồng Quản trị

 

STT                              Tiêu Đề      Download
1Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2017/NQHĐQT             
2Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2017/NQHĐQT             
3Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2017/NQHĐQT             
4Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQHĐQT             
5Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2017/NQHĐQT             
6Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2017/NQHĐQT             
7Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2017/NQHĐQT            
8Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2018/NQHĐQT về việc chốt danh sách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (23/01/2018)            
9Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2018/NQHĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng (18/04/2018)            
10Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng            
11Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2018/NQHĐQT về việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-DHDCD/2018/HSA ngày 08/04/2018 (21/05/2018)            
12Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2018/NQHĐQT về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018 (24/05/2018)            
13Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2018/NQHĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2018 (24/5/2018)           
14Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQHĐQT về việc điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết (14/06/2018)           
15Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (13/07/2018)            
16Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2018/NQHĐQT về việc thay đổi nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông (18/07/2018)            
17Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (24/08/2018)            
18Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 (29/08/2018)         
19Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 (03/10/2018)        
20Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (15/10/2018)       
21Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấn trừ công nợ năm 2018 (24/10/2018)      
22Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (28/02/2019) 
23Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty (28/02/2019)
24Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng (13/03/2019)
25Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc (09/07/2019)