Công bố thông tin

 

STTTiêu đềDownload
1Hestia – Thông tin tóm tắt doanh nghiệp
2Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu công ty cổ phần Hestia
3Thông tin tóm tắt công ty đại chúng – HESTIA
4Công văn đính chính Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử 
5Công bố thông tin về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên năm 2017 
6Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2017 
7Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (12/06/2017) 
8Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung
9Công bố thông tin về quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán Năm tài chính 2017 
10Quyết định Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 
11Công bố thông tin cam kết thay đổi điều lệ 
12Công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 
13Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (13/12/2017) 
14Công bố thông tin Công văn số 8567/UBCK – QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 
15Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu công ty cổ phần Hestia
16Thông báo thành lập Văn phòng giao dịch
17Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2018
18Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2018
19Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (15/06/2018)
20Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản
21Công bố thông tin Quyết định số 47/QĐ-SGDHN v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành ESOP         
22Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của Công ty CP Hestia (07/08/2018)
23 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018        
24Thông báo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 (13/08/2018)        
25Công bố thông tin về quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho Năm tài chính 2018 (29/08/2018)       
26Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018        
27Công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018        
28Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (24/10/2018)          
29Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thông báo cổ đông về việc chốt danh sách CĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (28/2/2019)        
30Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (8/3/2019)        
31Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018          
32Công bố thông tin sửa đổi Điều lệ Công ty tháng 4 năm 2019 (23/04/2019)