Điều lệ và quy chế

 

STT                                     Tiêu Đề    Download
1 Hestia – quyết định chấp thuận đăng kí giao dịch cổ phiếu              
2Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán              
3Điều lệ công ty tháng 2/2014              
4Điều lệ công ty tháng 9/2016              
5Giấy chứng nhận ĐKDN lần đầu              
6Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 1              
7Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 2              
8Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 3              
9Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 4              
10Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 5              
11Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 6              
12Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 7