Tổng hợp báo cáo

STT                                  Tiêu Đề Download
1 Báo cáo thường niên năm 2016           
2 Báo cáo tài chính năm 2016           
3 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017           
4 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017           
5 Báo cáo tài chính  6 tháng đầu năm 2017           
6 Báo cáo tài chính  9 tháng đầu năm 2017           
7 Báo cáo tài chính năm 2017           
8 Báo cáo thường niên năm 2017           
9 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018