Công bố thông tin công văn chấp thuận gia hạn Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Sở Kế hoạch đầu tư
STT                               Tiêu Đề       Download
1 CBTT công văn chấp thuận gia hạn Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Sở Kế hoạch đầu tư              
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.253.948 CP (tỷ lệ 15,93%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 537.852 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/03/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/04/2020.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.235.048 CP (tỷ lệ 15,69%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 556.752 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 18.900 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.253.948 CP (tỷ lệ 15,93%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 03/02/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 03/03/2020.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.170.082 CP (tỷ lệ 14,86%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 621.718 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 64.966 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.235.048 CP (tỷ lệ 15,69%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 18/12/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 17/01/2020.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.041.800 CP (tỷ lệ 13,23%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 750.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 128.282 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.170.082 CP (tỷ lệ 14,86%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 13/11/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 12/12/2019.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 541.800 CP (tỷ lệ 6,88%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.041.800 CP (tỷ lệ 13,23%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 01/11/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 07/11/2019.

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của cổ đông nội bộ – Lã Quốc Phòng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Quốc Phòng
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.136 CP (tỷ lệ 0,421%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Bố đẻ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 541.800 CP (tỷ lệ 6,88%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 33.136 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 33.136 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 20/05/2019.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Quang Tâm

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Tâm
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,635%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,635%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/05/2019.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Đức Khang

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Khang
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.300 CP (tỷ lệ 1,541%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 121.300 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 121.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 07/05/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 10/05/2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Quang Tâm

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Tâm
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0.635%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/06/2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của cổ đông nội bộ – Lã Quốc Phòng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Quốc Phòng
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.136 CP (tỷ lệ 0,421%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Bố đẻ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 541.800 CP (tỷ lệ 6,882%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 33.136 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/06/2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Đức Khang

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Khang
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.300 CP (tỷ lệ 1,541%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 121.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/05/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/06/2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của cổ đông nội bộ – Chu Minh Ngọc

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Minh Ngọc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 247.983 CP (tỷ lệ 3,15%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 541.800 CP (tỷ lệ 6,88%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 247.983 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/05/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/05/2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của cổ đông nội bộ – Chu Minh Ngọc
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Minh Ngọc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 247.983 CP (tỷ lệ 3,15%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 541.800 CP (tỷ lệ 6,88%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 247.900 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thoả thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/03/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/04/2019.