Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của cổ đông nội bộ – Lã Quốc Phòng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Quốc Phòng
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.136 CP (tỷ lệ 0,421%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Bố đẻ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 541.800 CP (tỷ lệ 6,88%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 33.136 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 33.136 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 20/05/2019.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Quang Tâm

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Tâm
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,635%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,635%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/05/2019.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Đức Khang

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Khang
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.300 CP (tỷ lệ 1,541%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 121.300 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 121.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 07/05/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 10/05/2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Quang Tâm

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Tâm
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0.635%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/06/2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của cổ đông nội bộ – Lã Quốc Phòng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Quốc Phòng
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.136 CP (tỷ lệ 0,421%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Bố đẻ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 541.800 CP (tỷ lệ 6,882%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 33.136 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/06/2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Đức Khang

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Khang
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.300 CP (tỷ lệ 1,541%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 121.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/05/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/06/2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của cổ đông nội bộ – Chu Minh Ngọc

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Minh Ngọc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 247.983 CP (tỷ lệ 3,15%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 541.800 CP (tỷ lệ 6,88%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 247.983 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/05/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/05/2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của cổ đông nội bộ – Chu Minh Ngọc
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Minh Ngọc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 247.983 CP (tỷ lệ 3,15%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 541.800 CP (tỷ lệ 6,88%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 247.900 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thoả thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/03/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/04/2019.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Hồng Anh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Anh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 510 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 510 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 510 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 24/01/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 24/01/2019.

Công bố thông tin về quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho Năm tài chính 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018
Công bố thông tin Quyết định số 47/QĐ-SGDHN v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành ESOP
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công bố thông tin Công văn số 8567/UBCK – QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Công bố thông tin về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên năm 2017