Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Đức Khang

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Khang
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.300 CP (tỷ lệ 1,54%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 121.300 CP (tỷ lệ 1,54%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 26/12/2018.

Xem thêm