Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.170.082 CP (tỷ lệ 14,86%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 621.718 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 64.966 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.235.048 CP (tỷ lệ 15,69%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 18/12/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 17/01/2020.

Xem thêm