Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Nguyễn Thị Mai Hương

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mai Hương

– Tên cá nhân người nội bộ: Nguyễn Thanh Giang
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.600 CP (tỷ lệ 0,046%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.600 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 26/03/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 26/03/2021

Xem thêm