Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Chu Ngọc Thắng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Ngọc Thắng

– Tên cá nhân người nội bộ: Lã Giang Trung
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 364.877 CP (tỷ lệ 4,63%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 200 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 364.677 CP (tỷ lệ 4,63%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 12/03/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 26/03/2021

Xem thêm