Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Lã Trung Hiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Trung Hiếu

– Tên cá nhân người nội bộ: Lã Giang Trung
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 148.446 CP (tỷ lệ 1,886%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 148.446 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 148.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46 CP (tỷ lệ 0,0006%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 13/10/2023
– Ngày kết thúc giao dịch: 13/10/2023

Xem thêm