Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 23/03/2022, Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT về việc thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
  • Mục đích: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  • Địa điểm và thời gian dự kiến: Công ty sẽ có thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Xem chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị tại đây

Xem thêm