Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Nguyễn Thị Phương Nha

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương Nha
– Tên cá nhân người nội bộ: Lã Giang Trung

– Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Mẹ vợ

– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 389.391 CP (tỷ lệ 4.946%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 389.391 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2023
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2023.

Xem thêm