Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Lã Trung Hiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Trung Hiếu
– Tên cá nhân người nội bộ: Lã Giang Trung

– Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Em trai

– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 148.446 CP (tỷ lệ 1.886%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 148.446 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2023
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2023.

Xem thêm