Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Chu Ngọc Thắng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Ngọc Thắng
– Tên cá nhân người nội bộ: Lã Giang Trung

– Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bố vợ

– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 364.677 CP (tỷ lệ 4.63%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 364.677 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2023
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2023.

Xem thêm