Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ – Đào Gia Hưng

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Gia Hưng
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 307.800 CP (tỷ lệ 3,91%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Hoàng Thanh Thảo
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 89.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/11/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/12/2018.

Xem thêm