Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lê Văn Việt

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Việt
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.600 CP (tỷ lệ 0,08%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.600 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/03/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/04/2021.

Xem thêm