Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Thạch
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 676.000 CP (tỷ lệ 8,587%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 51.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 624.700 CP (tỷ lệ 7,935%)
– Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu tài chính cá nhân
– Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/11/2018
– Các thay đổi quan trọng khác: Không có

Xem thêm