Báo cáo kết quả giao dịch về ngày không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Xuân Thạch

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Thạch
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 624.700 CP (tỷ lệ 7,935%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 624.700 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 17/12/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 17/12/2021.

Xem thêm