Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ – Đào Gia Hưng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Gia Hưng
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 307.800 CP (tỷ lệ 3,91%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Hoàng Thanh Thảo
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 89.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 85.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 222.800 CP (tỷ lệ 2,83%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 08/11/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 13/11/2018.

 

Xem thêm