Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Trần Phương Dung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Phương Dung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 629.300 CP (tỷ lệ 7,99%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 90.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 85.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 714.400 CP (tỷ lệ 9,07%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 13/11/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/11/2018.

Xem thêm