Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Trần Phương Dung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Phương Dung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 714.400 CP (tỷ lệ 9,074%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 714.400 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 13/10/2023
– Ngày kết thúc giao dịch: 27/10/2023.

Xem thêm