Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.272.666 CP (tỷ lệ 16,17%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 519.134 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 98.508 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.371.174 CP (tỷ lệ 17,42%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 20/05/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/06/2020.

Xem thêm