Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.242.442 CP (tỷ lệ 53,89%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 455.337 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.697.779 CP (tỷ lệ 59,67%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 31/12/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 18/01/2022.

Xem thêm