Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.767.224 CP (tỷ lệ 22,45%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 496.153 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.263.377 CP (tỷ lệ 28,75%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 12/11/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 10/12/2021.

Xem thêm