Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.767.224 CP (tỷ lệ 22,45%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.767.224 CP (tỷ lệ 22,45%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 05/11/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 08/11/2021.

Xem thêm