Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Lã Giang Trung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.517.360 CP (tỷ lệ 19,27%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 272.300 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.517.660 CP (tỷ lệ 19,28%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 23/11/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 14/12/2020.

Xem thêm