Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Đỗ Thị Hằng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Hằng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng BKS
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.355 CP (tỷ lệ 0,09%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.355 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.355 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 01/04/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/04/2021.

Xem thêm